Milieueffectstudie RES ZL afgerond

De milieueffectenstudie voor de RES Zuid-Limburg maakt milieueffecten van grootschalig zon op land en wind projecten in de regio inzichtelijk. De studie is een hulpmiddel om in de regio te komen tot keuzes voor locaties voor zon op land en wind. Ook biedt het een basis voor latere milieuonderzoeken en ruimtelijke onderbouwingen bij de vergunningaanvragen voor individuele projecten voor wind- en zonne-energie.

De milieueffecten zijn inzichtelijk gemaakt met de methodiek van plan-m.e.r. studies. Hierbij worden ontwikkelingen vergeleken met de huidige situatie, inclusief onafhankelijke ontwikkelingen. Een nieuwe ontwikkeling in de vorm van grootschalig wind of zon scoort veelal in meer of mindere mate negatief op milieuaspecten zoals impact op vogels en effecten op natuur. Dit is het gevolg van het toevoegen van nieuwe (energie)infrastructuur.

Een negatieve score op een criterium betekent daarmee niet dat iets niet kan, wel dat er een aandachtpunt is dat mogelijk te compenseren is door het treffen van mitigerende maatregelen die deze negatieve effecten verminderen of wegnemen. Ook kan er gekeken worden naar de balans. Wellicht wegen de positieve effecten van de realisatie van duurzame energie (ten opzichte van fossiele energie) wel op tegen de negatieve effecten.

Deze studie brengt milieueffecten van scenario’s en de daarin opgenomen zoekgebieden in beeld. Daarmee is het een hulpmiddel om keuzes voor zoekgebieden te maken. Voor het realiseren van projecten moeten de individuele locaties wel verder onderzocht worden. 

Lees de uitkomsten van de milieueffectstudie en bekijk hoe de uitkomsten jou verder kunnen helpen om de juiste keuzes te maken:

Bekijk de milieueffectstudie RES Zuid-Limburg

Lees Bijlage 1 - Totstandkoming alternatieven

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet