De RES

Wat is de RES?

In Nederland gaan we over naar duurzame energie. Hoe we dit gaan doen, wordt onderzocht in 30 RES-regio’s in Nederland. Zij hebben ieder een Regionale Energie Strategie (RES) gemaakt. Als Zuid-Limburg zijn wij een van die regio’s. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie, het waterschap en Enexis werken in het kader van de RES intensief samen. De RES Zuid-Limburg 1.0 is op 1 juli 2021 aan het Rijk aangeboden. Op grond van landelijke afspraken wordt de RES elke twee jaar bijgesteld aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Wat is de RES?

Waarom een RES?

Samen voorkomen we dat de aarde met meer dan twee graden Celsius opwarmt. Nederland heeft de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015 vertaald in een Nederlands Klimaatakkoord dat in 2019 is gepubliceerd. Met de RES kijken we hoe we hier met grootschalige duurzame elektriciteit en de verduurzaming van de gebouwde omgeving aan kunnen bijdragen.

Welke keuzes worden er gemaakt in de RES?

In de RES Zuid-Limburg werken de 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie, het waterschap en Enexis intensief samen aan een duurzame regio. In de RES maken we keuzes over:

  • hoe we energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken;
  • waar en hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind;
  • hoe we gebruik kunnen maken van duurzame warmte.

Het maken van strategische keuzes voor de regio is belangrijk omdat er vraagstukken zijn die de gemeentegrenzen overschrijden. Er is op dit moment bijvoorbeeld beperkte ruimte op het energienet om zon- en windprojecten aan te sluiten. Het is van belang dat we hier zo efficiënt mogelijk mee omgaan. In de RES worden overigens geen afspraken gemaakt over lokale projecten. Daar gaan de gemeenten zelf over.

Waarom een RES?

Uniek landschap
unieke ruimtelijke afweging

Nederland heeft de doelstelling om in 2030 35 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op land op te wekken, naast de windenergie die op zee wordt opgewekt. Elke regio in Nederland draagt daaraan bij. De bijdrage per regio verschilt, want elke regio is anders en heeft dus ook andere mogelijkheden, kansen en beperkingen.

 Zuid-Limburg is deels een Nationaal Landschap en deels een van de meest verstedelijkte gebieden van Nederland. We zijn een unieke regio en daar zijn we trots op. Het maakt de opgave wel complex. Maar dit betekent niet dat we onze verantwoordelijkheid niet nemen. We kijken samen in de regio naar wat juist wél kan. Dit doen we heel zorgvuldig, met respect voor de unieke eigenschappen van ons gebied en vooral in gesprek met elkaar.

Kansen voor de regio
© 2024
Created by LR Internet