De RES

Wat is de RES?

In Nederland gaan we over naar duurzame energie. Hoe we dit gaan doen, wordt onderzocht in 30 RES-regio’s in Nederland. Zij hebben ieder een Regionale Energie Strategie (RES) gemaakt. Als Zuid-Limburg zijn wij een van die regio’s. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie, het waterschap en Enexis hebben hiervoor intensief samengewerkt. Dit gebeurt in drie deelregio’s: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. Hierbij werken zij volgens dezelfde spelregels.

Wat is de RES?

Waarom een RES?

Samen voorkomen we dat de aarde met meer dan twee graden Celsius opwarmt. Met de RES kijken we hoe we hier met grootschalige duurzame elektriciteit en de verduurzaming van de gebouwde omgeving aan kunnen bijdragen. Nederland heeft de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015 vertaald in een Nederlands Klimaatakkoord dat in 2019 is gepubliceerd.

Welke keuzes worden er gemaakt in de RES?

In de RES Zuid-Limburg werken de 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie, het waterschap en Enexis intensief samen aan een duurzame regio. In de RES maken we keuzes over:

  • hoe we energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken;
  • waar en hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind;
  • hoe we gebruik kunnen maken van duurzame warmte.

De RES 1.0 is een regionaal strategisch document. Als regio maken wij keuzes over vragenstukken die de gemeentegrens overschrijden. Er is op dit moment beperkte ruimte op het energienet om zon- of windprojecten aan te sluiten. Het is daarom belangrijk om hierover regionale keuzes te maken zodat wij efficiënte keuzes kunnen maken. In de RES worden geen afspraken gemaakt over lokale projecten, daar gaan de gemeenten zelf over.

Waarom een RES?

Uniek landschap
unieke ruimtelijke afweging

Nederland heeft de doelstelling om in 2030 35 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op land op te wekken. Elke RES-regio onderzoekt hoeveel zij daaraan kan bijdragen, want elke regio is anders en heeft andere mogelijkheden, kansen en ook beperkingen.

Zuid-Limburg is deels een Nationaal Landschap en deels een van de meest verstedelijkte gebieden van Nederland. We zijn een unieke regio en daar zijn we trots op. Het maakt deze opgave wel complex. Maar dit betekent niet dat we onze verantwoordelijkheid niet nemen. We kijken samen in de regio naar wat juist wél kan. Dit doen we heel zorgvuldig, met respect voor de unieke eigenschappen van ons gebied en vooral in gesprek met elkaar.

Kansen voor de regio
© 2022
Created by LR Internet